Banka ar ilgtspējīgas attīstības vīziju

Ilgtspējīga attīstība nozīmē īstenot šodienas vajadzības, neapdraudot nākotnes paaudžu spēju īstenot savējās. Tās ir darbības, ko caurvij atbildība par vidi, līdzcilvēkiem un sabiedrību kopumā, apvienojot ekonomisko izaugsmi, sociālo iekļaušanu un vides aizsardzību.

Signet Bank savu darbību veido, ņemot vērā ilgtspējas principus un pakāpeniski integrējot ESG (Environmental – Social – Governance jeb Vides – Sociālos – Pārvaldības) apsvērumus uzņēmuma aktivitātēs. Esam ieviesuši ilgtspējīgas pārvaldības struktūru, nosakot galvenās atbildības jomas, lai nodrošinātu, ka ilgtspējas stratēģijas realizācija ir mērķtiecīga, atbilstoša un ieviesta visos organizācijas līmeņos.

Ilgtspējīgi finanšu produkti – mūsu pienākums un atbildība

Mēs apzināmies, ka lielāko ietekmi ilgtspējas jomā varam nodrošināt ar savu pamatdarbību. Piedāvājot ilgtspējīgus finanšu produktus, kapitāla pārvaldības risinājumus un ESG principos balstītas investīciju iespējas, mēs līdzdarbojamies centienos, ko nosaka Parīzes nolīgums par klimata pārmaiņu ierobežošanu, Eiropas zaļais kurss un ANO 17 ilgtspējīgas attīstības mērķi.

Pārvaldība un sabiedriskās domas veidošana

Signet Bank lepojas ar atbildīgu un caurspīdīgu pārvaldības kultūru. Saprotot, ka ilgtspējas centieni prasa izmaiņas sabiedrības, tās grupu uzskatos un uzvedībā, par ilgtspējas aspektiem un to nozīmību uzrunājam Signet Bank klientus, darbiniekus un sabiedrību kopumā.

Kopīgā atbildībā par vidi

Viens no Signet Bank ilgtspējas mērķiem ir mazināt mūsu darbību tiešo ietekmi uz vidi. Tas ietver gan atbildīgu patēriņu un saprātīgu, efektīvu resursu izmantošanu, gan vides un sociālo standartu prasību ieviešanu. Pēc šiem standartiem vadāmies, izvēloties sadarbības partnerus ar līdzīgām vērtībām.