Banka ar ilgtspējīgas attīstības vīziju

Ilgtspējīga attīstība nozīmē īstenot šodienas vajadzības, neapdraudot nākotnes paaudžu spēju īstenot savējās. Tās ir darbības, ko caurvij atbildība par vidi, līdzcilvēkiem un sabiedrību kopumā, apvienojot ekonomisko izaugsmi, sociālo iekļaušanu un vides aizsardzību.

Signet Bank un tās grupas uzņēmumi savu darbību veido, ņemot vērā ilgtspējas principus un pakāpeniski integrējot ESG (Environmental – Social – Governance jeb Vides – Sociālos – Pārvaldības) apsvērumus uzņēmuma aktivitātēs. Esam ieviesuši ilgtspējīgas pārvaldības struktūru, nosakot galvenās atbildības jomas, lai nodrošinātu, ka ilgtspējas stratēģijas realizācija ir mērķtiecīga, atbilstoša un ieviesta visos organizācijas līmeņos.

Ilgtspējīgi finanšu produkti – mūsu pienākums un atbildība

Mēs apzināmies, ka lielāko ietekmi ilgtspējas jomā varam nodrošināt ar savu pamatdarbību. Piedāvājot ilgtspējīgus finanšu produktus, kapitāla pārvaldības risinājumus un ESG principos balstītas investīciju iespējas, mēs līdzdarbojamies centienos, ko nosaka Parīzes nolīgums par klimata pārmaiņu ierobežošanu, Eiropas zaļais kurss un ANO 17 ilgtspējīgas attīstības mērķi.

Pārvaldība un sabiedriskās domas veidošana

Lepojamies ar atbildīgu un caurspīdīgu pārvaldības kultūru. Saprotot, ka ilgtspējas centieni prasa izmaiņas sabiedrības, tās grupu uzskatos un uzvedībā, par ilgtspējas aspektiem un to nozīmību uzrunājam mūsu klientus, darbiniekus un sabiedrību kopumā.

Kopīgā atbildībā par vidi

Viens no mūsu ilgtspējas mērķiem ir mazināt mūsu darbību tiešo ietekmi uz vidi. Tas ietver gan atbildīgu patēriņu un saprātīgu, efektīvu resursu izmantošanu, gan vides un sociālo standartu prasību ieviešanu. Pēc šiem standartiem vadāmies, izvēloties sadarbības partnerus ar līdzīgām vērtībām.


Ar ilgtspēju saistītas informācijas atklāšana

Ilgtspējas riski un ilgtspējas faktoru integrācija ieguldījumu pakalpojumos

Ilgtspējas risks ir notikumi vai apstākļi, kuri rodas vides, sociālās vai pārvaldības jomā un kuru rašanās var izraisīt reālu vai potenciāli būtisku negatīvu ietekmi uz ieguldījumu vērtību. Ilgtspējas riska faktori var būtiski ietekmēt ieguldījumu svārstīgumu, likviditāti, kā arī izraisīt ieguldījumu vērtības kritumu. Negatīvu ietekmi var radīt gan tieši jeb fiziski notikumi vai apstākļi ilgtspējas jomā (piemēram, ekstremālas klimata pārmaiņas, kas izraisa plūdus vai ilgstošus sausuma periodus), gan notikumi un apstākļi, kas saistīti ar pāreju uz ilgtspējīgu attīstību (piemēram, izmaiņas klimata un vides politikās, tehnoloģiskais progress vai izmaiņas tirgus noskaņojumā un preferencēs). Ilgtspējas riski var veicināt citus jau eksistējošus ieguldījumu riskus, tai skaitā, bet ne tikai kredītrisku, operacionālo risku, tirgus risku, likviditātes risku, juridisko jeb likumdošanas risku un reputācijas risku.

Lai veicinātu minēto risku pārvaldīšanu, mēs pakāpeniski integrējam ilgtspējas faktorus investīciju analīzē un investīciju lēmumu pieņemšanā, ciktāl tas ir iespējams, ņemot vērā informācijas un datu pieejamību, kā arī klientu izteiktās vēlmes ilgtspējas jomā.

Ilgtspējas faktoru analīzei un risku novērtēšanai izmantojam datus, ko sniedz starptautiskās reitinga un informācijas aģentūras un citi ārēji datu nodrošinātāji, kā arī citu mūsu rīcībā esošo informāciju. Par ilgtspējas faktoru integrāciju ieguldījumu konsultācijas pakalpojumā atbild darbinieks, kurš sniedz ieguldījumu konsultācijas, kā arī ieguldījumu fondu, privāto pensiju plānu un individuālo klientu portfeļu pārvaldnieki.

Īstenojot ilgtspējas faktoru integrēšanu investīciju lēmumu pieņemšanā varam pielietot “best-in class” pieeju (veicot ieguldījumus finanšu produktos/uzņēmumos, kuru ilgtspējas faktoru rādītāji ir labāki nekā citiem līdzīgiem finanšu produktiem/ uzņēmumiem), kā arī izslēgšanas pieeju (nosakot kritērijus, kuriem izpildoties, atturamies veikt ieguldījumu konkrētajā finanšu produktā/uzņēmumā).

Aktualizēts: 08.09.2023.

Ieguldījumu lēmumu ietekme uz ilgtspējas faktoriem

Pieņemot ieguldījumu lēmumus, netiek ņemta vērā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem.

Sniedzot ieguldījumu konsultācijas, netiek ņemta vērā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem. 

Signet Bank, sniedzot ieguldījumu konsultācijas, kā arī Signet Asset Management, pieņemot ieguldījumu lēmumus, neņem vērā ieguldījumu lēmumu negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem. 

Finanšu nozare vēl joprojām sastopas ar ilgtspējas datu pieejamības izaicinājumiem, kā rezultātā pagaidām nav izveidota sistemātiska pieeju ieguldījumu lēmumu negatīvās ietekmes uz ilgtspējas faktoriem novērtēšanai. Turpinām pilnveidot ilgtspējas faktoru integrēšanu ieguldījumu lēmumu pieņemšanā, sekojot līdzi aktualitātēm ilgtspējīgu finanšu jomā, ilgtspējas datu un to analīzes metodoloģiju pieejamībā, un plānojam uzsākt negatīvās ietekmes uz ilgtspējas faktoriem apzināšanu no 2024. gada 1. janvāra.

Aktualizēts: 08.09.2023.