Pārvaldība

Signet Bank organizatoriskā struktūra

Grupas pārvaldība

Revīzijas komiteja

Revīzijas komitejas mērķis ir nodrošināt Bankas akcionāru interešu aizsardzību attiecībā uz Bankas atsevišķo un Grupas konsolidēto gada pārskatu sagatavošanu, to revīziju un iekšējās kontroles, riska pārvaldības un iekšējā audita funkcijas darbības efektivitāti, ciktāl tā attiecas uz gada pārskatu ticamības un objektivitātes nodrošināšanu.
Revīzijas komiteja ir tieši pakļauta Bankas akcionāru sapulcei.

Dokumentācija

Signet Bank korporatīvās vērtības un profesionālās rīcības un ētikas standarti
Padomes locekļu neatkarības kritēriji noteikti saskaņā ar Latvijas Korporatīvās Pārvaldības kodeksu

Signet Bank stratēģiskie mērķi

Finansējuma pieejamība vietējiem uzņēmējiem

Signet Bank stratēģija vērsta uz vietējo uzņēmēju un tam piederošo kompāniju apkalpošanu. Bez atdeves nodrošināšanas uz akcionāru kapitālu, bankas stratēģiskais mērķis ir nodrošināt finansējuma pieejamību vietējiem uzņēmējiem uzņēmējdarbības attīstībai.

Signet Bank stratēģija vērsta uz vietējo uzņēmēju un tam piederošo kompāniju apkalpošanu. Bez atdeves nodrošināšanas uz akcionāru kapitālu, bankas stratēģiskais mērķis ir nodrošināt finansējuma pieejamību vietējiem uzņēmējiem uzņēmējdarbības attīstībai.

Produkti un pakalpojumi ar augstu pievienoto vērtību

Savos finansēšanas risinājumos Signet Bank izkopj individuālu pieeju ar augstu pievienotu vērtību, pretstatā tirgū pieejamajiem standartizētiem produktiem un pakalpojumiem. Viens no būtiskākajiem produktiem, kas ļauj bankai nodrošināt saviem klientiem modernus finanšu risinājumus ir obligāciju emisijas. Šis pakalpojums ļauj uzņēmējiem piesaistīt finansējumu uzņēmējdarbības jaudas palielināšanai ne tikai no bankām, bet arī no privātiem un institucionāliem investoriem, turklāt šī produkta nosacījumi ir elastīgāki salīdzinot ar standarta kredītu.

Dažādībā ir spēks

Signet Bank stratēģijā pieturamies pie principa, ka personāla dažādība veicina labāku biznesa rezultātu sasniegšanu. Bankas kolektīvu veido dažādu tautību pārstāvji, bankas vadības komandā 33% ir sievietes, bankas padomē darbojas daudznozaru jomu profesionāļi, kuriem ir  savstarpēji papildinoša kompetence, dažādība izglītībā, darba pieredzē, dzimumā un vecumā.

Banka ar ilgtspējīgas attīstības vīziju

Signet Bank savu darbību veido, ievērojot ilgtspējas principus – ilgtermiņa rezultātus mēs liekam kā prioritāti pretstatā ātras peļņas gūšanai. Bankas mērķa klienti ir uzņēmēji, ar kuriem  veidojam ilgtermiņa sadarbību dažādu projektu ietvaros, kuri domā un plāno savu uzņēmējdarbību ilgtermiņā un rīkojas atbildīgi pret saviem klientiem un sabiedrību.

Signet Bank lepojas ar atbildīgu un caurspīdīgu pārvaldības kultūru. Attiecībās ar klientiem ievērojam augstas apkalpošanas kultūras priekšnosacījumus, kā arī nodrošinam  kvalitatīvus un, katra klienta vajadzībām, pielāgotus produktus un pakalpojumus. Attiecībās ar darbiniekiem – maksājam konkurētspējīgu atalgojumu un nodrošinam komfortablus darba apstākļus bankas birojā vai attālināti. Attiecībās ar uzraugošām un valsts iestādēm – veidojam atklātu un caurspīdīgu dialogu. Savukārt attiecībās ar sabiedrību – ievērojam un atbalstam ilgtspējas principus, apvienojumā ar ekonomisko izaugsmi, sociālo iekļaušanu un vides aizsardzību.

Signet Bank statūti

Politikas

Signet Bank interešu konflikta situāciju pārvaldīšanas politika
Ilgtspējas faktoru pārvaldība ieguldījumu konsultācijās