Ieguldītāju pārbaude

Ieguldītāju pārbaude

Signet Asset Management Latvia IPS, lai nodrošinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju risku novēršanas normatīvo aktu prasības, aicina ieguldītājus, kuru īpašumā ir Signet Asset Management Latvia IPS pārvaldīto ieguldījumu fondu Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund, Integrum Global EUR Stock Index Fund, kā arī ieguldījumu fonda Integrum Global Bond Fund apakšfondu Integrum Global USD Bond Fund un Integrum Global EUR Bond Fund apliecības (turpmāk – ieguldītāji), sazināties ar Signet Asset Management Latvia IPS un klātienē iesniegt informāciju un dokumentus ieguldītāja pārbaudes uzsākšanai.

Sazināties ar Signet Asset Management Latvia IPS var darba laikā pa tālruni +37167002775 vai rakstot uz e-pastu [email protected]

Savukārt, ieguldītājiem, kuru ieguldījumu apliecības atrodas likvidējamā ABLV Bank Luxembourg, S.A, nepieciešams sazināties ar likvidējamo ABLV Bank Luxembourg S.A un sniegt savu piekrišanu pārbaudes ietvaros nepieciešamās informācijas un dokumentu nodošanai Signet Asset Management Latvia IPS. Saņemot ieguldītāja piekrišanu, likvidējamā ABLV Bank Luxembourg, S.A nodrošinās pārbaudes ietvaros pieprasītās informācijas un dokumentu nodošanu Signet Asset Management Latvia IPS.

Ieguldītāju pārbaudi nodrošina Signet Asset Management Latvia IPS regulatora, Latvijas Bankas, pārraudzībā.

Ieguldītāja pārbaude ir būtisks priekšnosacījums, lai Signet Asset Management Latvia IPS turpinātu sadarbību ar ieguldītāju, tajā skaitā attiecībā uz darījumiem ar ieguldījumu apliecībām. Pēc ieguldītāja pārbaudes, ja netiks konstatēti normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi, Signet Asset Management Latvia IPS nodrošinās darījumus ar ieguldījumu apliecībām.

Pārbaudes uzsākšanai ieguldītājam ir nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

Pārbaudes ietvaros ieguldītājаm var būt nepieciešams iesniegt arī citus dokumentus, kurus pieprasīs Signet Asset Management Latvia IPS, kā piemēram, naudas līdzekļu, kas tika ieguldīti ieguldījumu apliecībās, izcelsmi apliecinoši dokumenti, labklājības izcelsmi apliecinoši dokumenti.

Iesniegšanas kārtība

Ieguldītājs ir tiesīgs iesniegt dokumentus personīgi vai ar pilnvaroto personu starpniecību. Dokumenti jāiesniedz Antonijas ielā 3, Rīga, LV-1010, Latvijas Republikā. Lai sarunātu tikšanās laiku, lūdzam iepriekš zvanīt Signet Asset Management Latvia IPS darba laikā pa tālruni +37167002775 vai rakstīt uz e-pastu [email protected]

Pēc Ieguldītāja, tā pārstāvju identifikācijas ieguldītājam tiks izsniegta piekļuve Signet Asset Management Latvia IPS sistēmai Online Office drošai turpmākai savstarpējai komunikācijai.

Gadījumā, ja ieguldītājam nav iespējas ierasties dokumentu iesniegšanai klātienē, lūdzam sazināties ar Signet Asset Management Latvia IPS par iespējamo situācijas risinājumu.

Lēmums par katra ieguldītāja dokumentu pietiekamību un atbilstību tiks pieņemts individuāli, balstoties uz ieguldītāja pārbaudes rezultātiem.

Jautājumi un atbildes par ieguldītāju pārbaudi

Kā pieteikties ieguldītāja pārbaudei?

Ieguldītājam nepieciešams sazināties ar Signet Asset Management Latvia IPS darba laikā pa tālruni +37167002775 vai rakstot uz e-pastu [email protected] Ieguldītājs tiks reģistrēts uz klātienes tikšanos ar Signet Asset Management IPS, kuras laikā tiks veikta ieguldītāja identifikācija un nepieciešamo dokumentu pieņemšana, kā arī ieguldītājam tiks izsniegta pieeja Signet Asset Management Latvia IPS sistēmai Online Office turpmākai komunikācijai pārbaudes procesa laikā.


Kāpēc ieguldītājam ir jāierodas uz klātienes tikšanos?

Klātienes tikšanās ar Signet Asset Management Latvia IPS ir nepieciešama, lai veiktu ieguldītāja, tā pilnvaroto pārstāvju identifikāciju.


Kādus dokumentus nepieciešams iesniegt, lai tiktu uzsākta ieguldītāja pārbaude?

Tīmekļa vietnes sadaļā “Ieguldītāju pārbaude” ir norādīti dokumenti, kurus ieguldītājam nepieciešams iesniegt pārbaudes uzsākšanai


Ja ieguldītājam nav iespējams personīgi ierasties Latvijā, kā var nodrošināt klātienes identifikāciju?

Ieguldītājs ir tiesīgs iesniegt dokumentus, kas nepieciešami ieguldītāja pārbaudes uzsākšanai, ar pilnvaroto personu starpniecību. Lai to nodrošinātu, ieguldītājam nepieciešams savā dzīves vietas valstī noformēt notariālu pilnvaru uz rīcībspējīgu personu, kurai ieguldītājs uzticas un, kas var ierasties uz klātienes tikšanos Latvijā. Notariālo pilnvaru uzrāda ieguldītāja pilnvarotā persona klātienes identifikācijas laikā.


Vai ieguldītājiem, kuri ir likvidējamās ABLV Bank, AS kreditori un kuriem ir veikta pārbaude kreditora procesa ietvaros, tiks piemērota jauna pārbaude ieguldītāju pārbaudes procesa ietvaros?

Jā, pārbaude tiks piemērota visiem ieguldītājiem. Pārbaude ir būtisks priekšnosacījums, lai Signet Asset Management Latvia IPS varētu turpināt sadarbību ar ieguldītāju, tajā skaitā attiecībā uz darījumiem ar ieguldījumu apliecībām. Tikai pēc veiktās ieguldītāja pārbaudes, ja netiks konstatēti NILLTPF un citos normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi, Signet Asset Management Latvia IPS nodrošinās darījumus ar ieguldījumu apliecībām.


Ko paredz ieguldītāja pārbaudes?

Ieguldītāju pārbaudes process tiks veikts regulatora, Latvijas Bankas, pārraudzībā saskaņā ar izstrādātu ieguldītāju pārbaudes kārtību, kas vērsta uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju pārkāpšanas riska novēršanu.


Vai ieguldītāja pārbaudes ietvaros var tikt pieprasīti papildu dokumenti?

Pārbaudes ietvaros ieguldītājam var būt nepieciešams iesniegt arī citus dokumentus, kurus pieprasīs Signet Asset Management Latvia IPS, kā piemēram, naudas līdzekļu, kas tika ieguldīti ieguldījumu apliecībās, izcelsmi apliecinoši dokumenti, labklājības izcelsmi apliecinoši dokumenti.
Pieprasījumu nepieciešamās informācijas vai dokumentu iesniegšanai ieguldītājs saņems Signet Asset Management Latvia IPS sistēmā Online Office. Pieprasīto informāciju vai dokumentus ieguldītājs varēs sniegt, izmantojot sistēmu Online Office.


Kad ieguldītājs varēs iesniegt pieteikumu darījumiem ar ieguldījumu apliecībām?

Pieteikumu darījumiem ar ieguldījumu apliecībām ieguldītājs varēs iesniegt Signet Asset Management Latvia IPS pēc ieguldītāja pārbaudes procesa pabeigšanas, ja pārbaudes rezultātā netiks konstatēti NILLTPF un citos normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi darījuma izpildei. Informācija par pārbaudes procesa pabeigšanu ieguldītājam tiks sniegta sistēmā Online Office.  Ja Sabiedrības darbinieki nav sazinājušies ar ieguldītāju, tas nozīmē, ka attiecīgā ieguldītāja pārbaude vēl nav pabeigta.