Integrum Global EUR Bond Fund

Obligāciju fonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā, ieguldot fonda līdzekļus attīstības valstu un citu pasaules reģionu valstu centrālo banku, valdību un pašvaldību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros, kā arī komercsabiedrību un kredītiestāžu emitētos parāda vērtspapīros.